Informace - Informace o autobusové dopravě k letním zájezdům | CK Victoria - Cestovní Kancelář

Informace

Informace o autobusové dopravě k letním zájezdům

Do většiny pobytových míst zajišťujeme pravidelnou autobusovou dopravu. Pro klienty organizujeme odjezdy z mnoha míst. Počet pobytových míst a termínů je poměrně vysoký, ne do všech středisek a ve všech termínech je však možné cestovat z jednotlivých odjezdových míst bez přestupování.

Hlavním odjezdovým a příjezdovým místem v ČR je Brno, terminál CK. K dopravě „z“ a „do“ jiných odjezdových míst organizujeme tzv. svozy, při kterých může být dle počtu klientů použit i jiný dopravní prostředek, např. mikrobus nebo osobní auto (při menším počtu osob než čtyři si CK vyhrazuje právo zajistit tento svoz linkovým autobusem nebo vlakem). Počítejte proto vždy s možností přestupu.

Svoz do Brna je v některých případech zabezpečován jedním svozovým autobusem pro více cílových míst, s možností rozdílné hodiny odjezdů. To znamená, že svozový autobus může přivézt některé klienty do Brna dříve, než v hodinu, stanovenou pro odjezd z Brna. V tomto případě je k dispozici čekárna, WC, automaty na nápoje a občerstvení, prodejna potřeb na dovolenou. Vzhledem k množství odbavovaných autobusů počítejte proto s přestupní čekací dobou. Podobně je řešen i rozvoz, kdy jeden autobus rozváží klienty, přijíždějící z různých pobytových míst. Hodiny odjezdů z ČR jsou vždy stanoveny tak, aby příjezd do míst pobytů byl vždy druhý den v ranních resp. Dopoledních hodinách (6–12 hod.). V některých případech je nutné hodinu příjezdu přizpůsobit jízdnímu řádu trajektů a nutné době k odbavení a nalodění autobusu.

Doprava do středisek je řešena návozovou formou, tzn., že autobusy dopraví klienty na místa pobytu v dopoledních hodinách a po povinné bezpečnostní přestávce se ve večerních hodinách vracejí zpět do ČR s klienty z předcházejících turnusů. Doprava je zajišťována ve většině případů přímo k objektu ubytování, pokud to místní podmínky jednotlivých kempů dovolují. V některých pobytových místech, kde není možný příjezd autobusů až k objektu ubytování, využíváme tzv. transfer – rozvoz a svoz klientů se zavazadly nebo pouze zavazadel mikrobusy či osobními vozy CK, ev. místních dopravců. V některých případech si klienti přenášejí zavazadla od autobusu k ubytování sami. Odjezdy ze středisek jsou ve většině případů plánovány na podvečerní hodiny, příjezd do ČR je pak druhý den v ranních až poledních hodinách. Příjezd autobusů do vzdálenějších míst je oproti příjezdu do Brna posunut i o několik hodin. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, které mohou v dopravě nastat (počasí, kontrola cestovních dokladů, technické problémy, přeplněné silniční koridory apod.) může dojít k prodloužení předpokládané doby přepravy, případně ke změně v hodině odjezdu či příjezdu. Přes maximální snahu nemůže cestovní kancelář většinou tyto okolnosti ovlivnit a tedy ani vyloučit. Nedoporučujeme našim klientům sjednávat si důležité jednání či schůzky ve dnech odjezdů i příjezdů. Upozorňujeme rovněž na skutečnost, že první a poslední den v cílovém místě zájezdu je určen k přepravě, nikoliv k samotné rekreaci. Z důvodu zachování příznivé ceny dopravy, zejména v okrajových termínech, může dojít v rámci jednoho autobusu ke spojení více pobytových míst.

Doprava do středisek je u pobytových zájezdů zajišťována autobusy typu:

NADLIMITNÍ ZAVAZADLALUX – zahraniční autobus v plné výbavě: klimatizace, WC, nápojový automat pro přípravu teplých nápojů či instantních polévek, lednice s chlazenými nápoji, sklopná sedadla s výsuvem, DVD přehrávač.

MINI – zahraniční minibus: klimatizace, lednice s chlazenými nápoji, sklopná sedadla s výsuvem, DVD přehrávač.

Velikost busu je určena počtem prodaných sedadel.

Všechny vozy jsou nekuřácké. V průběhu cesty po 3–4 hodinách jízdy následují bezpečnostní přestávky pro řidiče a hygienické zastávky pro cestující. V průběhu jízdy máte možnost zhlédnout filmy. Ne vždy je možné vyřešit rozdílné požadavky cestujících na výběr filmu a dobu provozu projekce. Prosíme o vzájemnou toleranci. Přeprava při pobytových zájezdech má charakter pravidelné autobusové linky, kde průvodce není součástí přepravních služeb.

Místenky na sedadla se nevystavují a zasedací pořádky jsou připravovány před odjezdy s přihlédnutím k datu zakoupení Vašeho zájezdu. V rámci možností se snažíme vyhovět Vašim individuálním požadavkům uvedeným ve smlouvě o zájezdu/objednávce služeb např. na základě zdravotních důvodů nebo rodinných a příbuzenských vazeb. CK v zájmu udržení příznivé ceny dopravy využívá celou kapacitu autobusu, tzn. i poslední řadu sedadel a všechna sedadla u stolečků (i proti směru jízdy).

Zavazadla

Objem zavazadlových prostorů v autobusech je limitován a autobusy ani vleky nesmějí být z důvodu bezpečnosti přetěžovány. Chceme-li zároveň udržet přijatelnou kulturu cestování, je nutné, aby klienti dodržovali počet a velikost přepravovaných zavazadel.

Povolené limity na osobu:

 • Osobní zavazadla do maximální celkové hmotnosti 20 kg
 • Malé příruční zavazadlo do autobusu o max hmotnosti 2 kg
Všechna zavazadla musí být označena štítkem se jménem klienta a místem pobytu! Povinností klienta je dohlížet na svá zavazadla během celé doby přepravy, zejména při přestupech; cennosti neukládat do zavazadlového prostoru a nenechávat je bez dozoru! Doporučujeme klientům uzavřít Komplexní cestovní pojištění od Evropské cestovní pojišťovny a.s., zahrnující pojištění zavazadel, řešící případná poškození zavazadel.

Nadlimitní zavazadla

Zavazadla převyšující stanovené limity je možné přepravit pouze pokud jsou:
 • Předem objednaná a potvrzená CK (min. 14 dní před odjezdem) – poplatek 300 Kč/každých 10 kg navíc.
 • Předem neobjednané nebo nepotvrzené nadlimitní zavazadlo, zjištěné při odjezdu nebo v průběhu zájezdu bude přepraveno pouze v případě volných úložných prostor a to za poplatek 600 Kč. V opačném případě nebude přepravováno!
Objednání a potvrzení nadlimitního zavazadla se provádí zásadně písemně prostřednictvím smlouvy o zájezdu/objednávky služeb v oddíle Poznámky. Zájmovým skupinám doporučujeme objednání vleku za autobus.

Zavazadla vyloučená z přepravy

Jízdní kola, surfové plováky, nafukovací čluny, plynové i kyslíkové bomby, domácí zvířata a zavazadla překračující celní limity (kartóny cigaret, piva nebo jiného alkoholu, sudy piva, zbraně, omamné nebo chemické látky podléhající zvláštním vývozním a přepravním předpisům).

Důležité informace

 • Při objednávání zájezdu je nutno do smlouvy o zájezdu/objednávky služeb uvést Vámi požadované nástupní místo. Nebude-li nástupní místo uvedeno, bude za Váš nástup považováno Brno – terminál CK, bez ohledu na adresu bydliště uvedenou na přihlášce.
 • Po domluvě a na základě písemného sdělení cestovní kanceláři lze za příplatek 50 Kč/osoba přistoupit na trase autobusu i na jiných než pravidelných nástupních místech. Cena dopravy je v tomto případě kalkulována z ceny na trase vzdálenějšího nástupního místa a příplatku 50 Kč.
 • V případě zakoupení samostatné jízdenky (bez ubytovacích služeb) je cena jízdného stanovena dle jednotlivých cílových destinací.
 • Skupinám a kolektivům od 16 osob zajišťujeme přistavení autobusu do místa bydliště v rámci celé ČR za smluvní příplatek. Účtujeme výhodné ceny!
 • Každá osoba musí mít vlastní sedadlo a tudíž i zakoupenou jízdenku.
 • Autobusy nejsou vybaveny upínacími pásy na dětské autosedačky.
 • Přistavení autobusu v nástupním místě je vždy 15 min. resp. 30 min. (Brno) před stanovenou hodinou odjezdu (viz tab. odjezdů). Max. čekací doba na opozdilce je 15 min.
 • Příjezd autobusů do nástupních míst na trase je cca 15 min. před stanovenou hodinou odjezdu. Čekání na opozdilce v daném případě není možné!
 • CK v návaznosti na počet klientů z jednotlivých odjezdových míst určuje trasu přepravy do a z místa pobytu; časy odjezdů nebo dle „Pokynů na cestu“, při současném zachování tabulkových cen jízdného. CK si vyhrazuje právo na změnu hodiny odjezdu, popř. na změnu trasy přepravy. Pokud má změna trasy za následek nemožnost nástupu nebo výstupu na předem potvrzeném místě, hradí CK náhradní dopravu do nejbližšího možného nástupního nebo výstupního místa autobusovou linkou nebo vlakem 2. třídy.
 • CK si vyhrazuje právo vyloučit ze zájezdu osoby podnapilé, osoby pod vlivem omamných látek i osoby chovající se nevhodně (a to i slovně) jak vůči ostatním klientům, tak i řidičům či průvodcům. Vyloučení z přepravy na základě některého z těchto důvodů je zcela bez náhrady. CK se v tomto případě vyvazuje z veškerých přepravních povinností. Ve všech autobusech platí zákaz kouření!
 • CK nenese odpovědnost za případné zpoždění dopravních prostředků a za následky z toho vyplývající, pokud k tomuto zpoždění došlo zásahem vyšší moci nebo některou skutečností, již CK nemohla ovlivnit nebo jí zabránit.

Odjezodvé časy, ceny jízdného a nástupní místa

Kliknutím na obrázek se zobrazí PDF v prohlížeči